30 augustus 2013

Struggle with the environment


John Giskes trad op in Parijs op 9 augustus met als thema 'Struggle with the environment'. Zie voor meer informatie het vorige bericht.

John Giskes gave a performance in Paris on August 9 with the theme: 'Struggle with the environment'. See the previous post for more details.

Over de performance (tekst John Giskes):

Het individu leeft in een haat/liefde verhouding met zijn omgeving. Zijn omgeving geeft hem te eten, zorgt voor de continuïteit van zijn leven maar bedreigt het ook. Giftige dampen van industriële activiteit, razende auto's, conflicten met voedselconcurrenten. 
Dat laat sporen na op en in het individu, lichamelijk en geestelijk. De persoon bouwt een verleden op, een historie (Fu); de persoon wordt rijker en tegelijkertijd treedt er erosie op. 
Het verlangen naar een probleemloos, geborgen bestaan dringt zich op. Maar dat is een illusie: alles lijkt dan stil te staan, het verstikt het leven. en er is geen weg terug naar de baarmoeder...

About the performance (translated text John Giskes):

The individual lives in a love/hate relationship with its environment. His environment supports food and continuity in life, but is in itself a threat. Poisonous gasses of industrial activity, raging cars, conflicts with others for food. 
That leaves traces, physical as well as psychological. The individual creates a past, a history (Fu). The individual becomes richer but in the mean time there is erosion.
A longing arises to an uncomplicated and protected life. But that is all an illusion, because it brings life to a standstill; it suffocates life. And there is no way back to the womb...


Behind the scene: 

John bereidt zich voor.

John preparing.Toeschouwers bij Dimanche Rouge.

Visitors at Dimanche Rouge.

22 augustus 2013

Workshop Birth Membranes in Parijs voor Dimanche Rouge


Op 9 en 10 augustus was John Giskes in Parijs voor een performance en een workshop in samenwerking met Dimanche Rouge, center for experimental performances. Hier volgt een impressie van de workshop. In het volgende bericht volgt de performance.

On August 9 and 10 John Giskes was in Paris for a performance and a workshop resolving around 'birth membranes', in cooperation with Dimanche Rouge, center for experimental performances. In this post an impression of the workshop; in the next his performance. 

Het thema van de workshop was 'birth membranes' (geboorte membranen). John experimenteert al een paar jaar met membranen van speciaal zeer flexibel textiel. Zie onder meer het bericht van 18 oktober 2012 en 28 mei 2010.
John (in rood shirt) lichtte het programma van de workshop toe.

The theme of the workshop was 'birth membranes'. John is experimenting for a few years with membranes, made of some kind of very elastic textile. See for reference the post of October 18, 2012 and May 28, 2010. John (in red shirt) telling about the program of the workshop.

Er waren zeven deelnemers en een leuke hond, die zich wonderwel aanpaste aan het programma. Alle deelnemers wonen in Parijs, maar het was een zeer internationaal gezelschap.

There were seven participants and one lovely dog, who adapted him/herself perfectly to the program. All participants are living in Paris, but it was a very cosmopolitan company.

Bewustwording van je lichaam: ervaar het gewicht van je arm.

Body awareness: experience the weight of your arm.


En het gewicht van een been en arm van een ander.

And the weight of the leg and arm of another person.


John vertelt over Butoh. De bevreemdende muziek en geluiden die hij laat horen, zullen je als Butoh performer sterk beïnvloeden.

John talking about Butoh. The strange music and sounds will strongly influence you as Butoh performer.

Butoh performers kijken elkaar of het publiek niet aan. Alsof anderen onzichtbaar zijn. Lopen zonder tegen elkaar aan te botsen, is een kwestie van voelen en vanuit je ooghoeken kijken. Het ontwikkelen van een extra zintuig.

Butoh performers do not look each other or the public in the face. As if other people are invisible. So you have to learn to feel and look from the corner of your eye to walk without stumbling into each other. Developing an extra sense.


De volgende oefening: vertrouwen leren krijgen in je collega deelnemer die jou rondleidt, terwijl jij je ogen hebt gesloten.

The next exercise: learning to trust your fellow participants and let them lead the way while you close your eyes.Het oefenen van vreemde, onbeholpen ogende houdingen en tegen elkaar aan leunen zonder interactie; alsof je het tegen een muur doet.

Practicing strange, awkward positions and leaning against each other without interaction; as if you are leaning against a wall. 

John: 'Probeer één organisch geheel te worden.'

John: 'Try to become one single entity.'


Na de lunch met een heerlijk en gezond maal vertelde John over de uitgangspunten van Butoh.

After the break with a healthy and tasty lunch John told about the principles of Butoh. 


Samen onder een laken, de muziek vertalen in beweging en vormen.

Together under a sheet, interpreting the music into movement and shapes. Vervolgens gingen twee deelnemers in een duo membraan en creërden levende sculpturen.

After this two participants got into a duo membrane and performed as if they were living statues.Geassisteerd door een solo membraan deelnemer.

Assisted by a solo membrane participant.

De andere vier deelnemers traden op in een multi membraan.

The other four participants performed in a multi membrane.
De muziek en de levende sculpturen trokken de nodige aandacht van passanten. Wat zijn ze daar aan het doen?

The music and living sculptures attracted some passers-by. What are they doing?

Aandacht van oud en jong.

Attention of old and young.


Het was eenzaam in het solo membraan. Zij maakte contact door een brug tussen de twee membraan groepen te creëren.

It felt lonely in the solo membrane. So she made a bridge between the two membrane groups to connect herself.
Geboorte membraan. Bijna letterlijk.

Birth membrane. Almost literally.


Uit het membraan kruipen en het collectief verlaten.

Getting out of the membrane, out of the collective. 

En ontspannen.

And unwinding.Tijdens een korte pauze is John in gesprek met een deelnemer. De hond zit er nog steeds zeer ontspannen bij; alsof hij/zij het allemaal heel gewoon vindt wat er te zien en te horen is.

A short break with John talking to one of the participants. The dog is still very relaxed; as if the sound and performances are business as usual.

Het laatste deel van de workshop: zelf een kostuum maken en daarmee gezamenlijk optreden in Butoh stijl.

The last part of the workshop: making your own costume and performing as a collective in Butoh style.


Een kostuum gemaakt van panties en ander textiel.

A costume made of panties and other textile.Door gaten in de panties te knippen, oogt het meteen anders.

It looks very different after cutting holes in the panties.

Catwalk?
De deelnemers bleken veel talent voor Butoh te hebben.

The participants appeared to be quite talented for Butoh.

In het uitvoeren van Butoh is niets verplicht. Als je iets niet wilt doen, doe je het niet. Aan de andere kant probeer je natuurlijk wel je eigen grenzen te verleggen.

In performing Butoh nothing is obligatory. If a certain exercise is not for you, then don't. But obviously it is all about pushing boundaries.

Groepsportret. Dank aan de deelnemers voor hun toestemming om hen te fotograferen en het vertrouwen dat ze daarmee in mij hebben gesteld.

Group portrait. Thanks to the participants for the opportunity to take photographs and for their trust.